Alles over onze school

Medezeggenschapsraad
Eerste Openluchtschool voor het Gezonde Kind | 04 12 2012


Op elke school worden beslissingen genomen die betrekking hebben op het onderwijs aan de kinderen.
Bestuur en directie nemen deze beslissingen niet alleen maar doen dit in overleg met de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad, de GMR.
Voor besluiten die voor beide scholen gemaakt worden bestaat er een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad, voor besluiten die alleen voor één van de twee scholen gelden hebben beide scholen een eigen medezeggenschapsraad.
De medezeggenschapsraad kan adviesrecht hebben of instemmingsrecht. Dit is vastgesteld in de Wet op de Medezeggenschap Onderwijs, de WMO.
In iedere Medezeggenschapsraad zit een gelijke vertegenwoordiging van het personeel en van de ouders. De leden van de medezeggenschapsraad worden verkozen voor een periode van twee jaar.
Het reglement van de MR ligt op school ter inzage, het kan opgevraagd worden bij de leerkrachtgeleding van de MR.

Oudergeleding:
Hidde van der Pol
Vacature

Personeelsgeleding:
Carla Tramontin-van Ginkel
Winnie Verdonk