Selecteer een pagina

organisatie

Cliostraat 40 – 1077 KJ Amsterdam
020 – 679 9012  info@openluchtschool1.nl

Stichting Openluchtscholen

De Eerste en Tweede Openluchtschool vormen samen de Stichting voor Openluchtscholen. De Openluchtscholen zijn neutraal bijzondere basisscholen. Neutraal wil zeggen dat de scholen geen religieuze basis hebben. Bijzonder wil zeggen, dat het schoolbestuur van beide scholen tevens het bevoegd gezag vormt.

Het bestuur bestaat uit ouders van kinderen die op de Eerste en Tweede Openluchtschool zitten. Het bestuur is het bevoegd gezag en heeft diverse taken, waaronder: toezicht op de directie houden, missie en doelstellingen scholen vaststellen, financiën van de scholen beheren en beleid te maken/standpunten in te nemen op diverse terreinen (zoals bijv passend onderwijs, aannamebeleid, digitalisering). Het bestuur vergadert maandelijks. De directeuren van beide scholen zijn hierbij aanwezig.

Er wordt in beginsel gestreefd naar een gelijk aantal ouders van de beide scholen. Het bestuur bestaat momenteel uit 7 leden. En er zijn twee toezichthouders. De zittingstermijn van drie jaar kan nog een keer verlengd worden.

Het bestuur organiseert samen met de directie eenmaal per jaar een ouderavond waar zij toelichting geeft op het gevoerde beleid.

Het bestuur is momenteel als volgt samengesteld:

Bestuursleden Eerste en Tweede Openluchtschool

Sanne Patijn (1e ols voorzitter)
voorzitter@olsbestuur.nl

Linsday Berger (2e ols secretaris)
secretaris@olsbestuur.nl 

Bernard Janssen (1e ols penningmeester)
penningmeester@olsbestuur.nl

Arjan van Oostrom(2e ols personeelszaken)
hr@olsbestuur.nl

Jos van der Weg (2e ols toezichthouder financiën)

Roel Schoonveld (2e ols toezichthouder onderwijs)

  Medezeggenschapsraad

  Op elke school worden beslissingen genomen die betrekking hebben op het onderwijs aan de kinderen.
  Bestuur en directie nemen deze beslissingen niet alleen maar doen dit in overleg met de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad, de GMR.
  Voor besluiten die voor beide scholen gemaakt worden bestaat er een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad, voor besluiten die alleen voor één van de twee scholen gelden hebben beide scholen een eigen medezeggenschapsraad.
  De medezeggenschapsraad kan adviesrecht hebben of instemmingsrecht. Dit is vastgesteld in de Wet op de Medezeggenschap Scholen, de WMS.
  In iedere Medezeggenschapsraad zit een gelijke vertegenwoordiging van het personeel en van de ouders. De leden van de medezeggenschapsraad worden verkozen voor een periode van drie jaar.
  Het reglement van de MR ligt op school ter inzage, het kan opgevraagd worden bij de leerkrachtgeleding van de MR.

  Oudergeleding:
  Friso Hornstra
  Arjan van der Elst

  Personeelsgeleding:
  Annekee Koksma
  Koos Marinus (voorzitter)

  E-team

  Het E-team is een groep enthousiaste ouders die zich inzet om feesten en andere speciale activiteiten op school in goede banen te leiden.

  Het E-team bestaat uit de volgende leden:

  Daniël Visser

  Juliana Dantas
  Merel Venneman
  Valentine van de Poll
  Noël de Klerk
  Muriël ‘t Hart
  Eefje van Duijnhoven